حتما ویدیو زیر را تماشا کنید

برای ارتباط با ما اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید

خدماتی که در بخش حقوق مهندسی ارائه می شود

  •  مشاوره به پیمانکاران حوزه صنعت احداث برای آگاهی پیداکردن نسبت به ظرفیت های قراردادی و احصاء و دریافت حقوق قراردادی که به سازمان آنها تعلق می گیرد
  • برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه نکات قراردادی و تکنیک های ایجاد ارزش افزوده در قرارداد های پیمانکاری
  •  ارائه دوره آموزشی حقوق پنهان و اعجاز مستندات در مدیریت پروژه های عمرانی؛ مناسب برای تمامی ارکان پروژه های عمرانی شامل پیمانکاران، کارفرمایان، مهندسان مشاور و وکالای فعال در حوزه پروژه های عمرانی
  • مشاوره و همکاری با کارفرمایان و مهندسان مشاور در رابطه با استاندارد سازی قراردادهای پروژه های عمرانی و پیشگیری از تصمیم های فراقانونی و دارای بار حقوقی در تنظیم قراردادها